Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geodèsia  >   ETRS89  >   Aspectes geodèsics de l'ETRS89

Aspectes geodèsics de l'ETRS89

Introducció

Des de la subcomissió de la International Association of Geodesy (IAG) per al marc de referència europeu (EUREF), i seguint la seva primera resolució adoptada a Florença al 1990, es recomana que els països europeus adoptin el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). L'adopció d'aquest sistema ha estat recomanada per la UE (Unió Europea), EuroControl (agència europea de gestió de tràfic aeri), i EuroGeographics (associació d'agències nacionals de cartografia i cadastre), entre altres entitats a nivell nacional i europeu. Actualment, el sistema ETRS89 ja s'utilitza de forma habitual com a base per al desenvolupament de treballs cartogràfics i tot tipus de ciències d'observació de la Terra.

ETRS89 és un sistema geodèsic de referència tridimensional, emprat com un estàndard per a la georeferenciació GPS d'alta precisió a Europa. Coincideix amb l'ITRS en el marc ITRF89 època 1989.0, que equival al marc ETRF89, d'on rep el nom el sistema ETRS89, i és basat en l'el·lipsoide GRS80. Difereix lleugerament de l'el·lipsoide que empra el sistema WGS84 actualment. És un sistema de referència lligat a la part estable de la placa europea i es mou solidàriament a la placa tectònica Eurasiàtica.

Tot i que el sistema de referència europeu ETRS89 es desplaça contínuament respecte els ITRSs globals, la relació que manté amb aquests és coneguda i, per tant, les coordenades de qualsevol element georeferenciat poden ser traslladades a un ITRS sense pèrdua de precisió.

Com a exemple dels sistemes beneficiats es pot fer esment del sistema de posicionament en temps real RTKAT que l'Institut Cartogràfic de Catalunya posa a disposició dels seus usuaris dins el marc del projecte del Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC). Aquest sistema funciona com un mètode d'augmentació de la precisió dels sistemes de posicionament global com el GPS, que permet arribar fins a una precisió de pocs centímetres i en coherència amb el sistema de referència ETRS89.

 

Relació amb ED50

El sistema de referència geodèsic ED50 (European Datum 1950) fou creat en el decurs de la Segona Guerra Mundial, en la qual va fer-se palesa la necessitat de connectar internacionalment les diferents xarxes geodèsiques europees. Els punts que materialitzaven el sistema de referència ED50 van assolir en aquells moments una exactitud continental que oscil·lava entre uns pocs metres al centre d'Europa i més de deu metres en l'extrem sud. Tot i que això ja era suficient per a assolir els objectius que n'havien motivat la creació, per al cas de la xarxa geodèsica a Catalunya això suposa una precisió aproximada de 10 ppm, que representa 10 cm entre vèrtexs separats 10 km.

La necessitat d'una xarxa en ED50 de major coherència interna per als treballs de grans escales de l'ICC va motivar la reobservació i ajust els vèrtexs de la xarxa ROI a Catalunya mitjançant tècniques GPS. D'aquest ajust, realitzat per l'ICC, es va obtenir un marc ED50-ICC dels vèrtexs de la xarxa ROI amb una precisió de 4 cm. Per preservar l'oficialitat de la producció cartogràfica es va garantir que totes les coordenades obtingudes fossin a l'el·lipse d'error de les coordenades publicades per l'IGN. Aquest ajust ICC dels vèrtexs ROI ha estat utilitzat per l'ICC com a marc geodèsic dels seus productes oficials en ED50 ja que disposa de la precisió necessària per a la producció de cartografia 1:1000 al llarg de grans àrees.

Per tant l'ICC ha calculat una transformació per a traslladar la geoinformació recolzada sobre el marc ED50-ICC al ETRS89 a Catalunya que ha estat oficialitzada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya per a la transformació de cartografia oficial d'escala més petita de 1:1000.

Transformacions específiques per al canvi de sistema de referència

Documentació ED50-ETRS89

 

Relació amb altres sistemes de referència


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral