Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geodèsia  >   ETRS89  >   Transformacions específiques per al canvi de sistema de referència

Transformacions específiques per al canvi de sistema de referència

La transformació aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya per al canvi de sistema de referència es pot aplicar de forma general a tota Catalunya en productes cartogràfics d'escales 1:1.000 o més petites (1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000…), que s'hagin recolzat en els marcs de referència que calcula i publica l'ICGC.

Per al cas concret de cartografies d'escales més grans (com la cartografia 1:500 d'alguns ens locals) o de xarxes locals, la mateixa Comissió explicita que és necessari d'un estudi previ per tal de validar la citada transformació, amb el suport de l'ICGC. Aquest estudi previ ha de permetre determinar si la precisió de la transformació aprovada és suficient o, en cas que no fos així, calcular una transformació específica.

Realitzats els estudis necessaris, s'ha pogut concloure que els següents ens locals han d'emprar uns paràmetres de transformació específics per als seus productes cartogràfics:

  • Girona
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Manresa
  • Reus

Aquests paràmetres han estat calculats en base a la col·laboració entre cadascun dels ens locals i l'ICGC. Per tal de conèixer els valors d'aquests paràmetres específics, així com el seu àmbit d'aplicació, es recomana contactar directament amb cadascun dels ens locals.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral