Català - Español - English

Comparador de cartografia

Diferències entre els mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l'Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Origen i temporalitat de les dades

Trieu producte:
Trieu producte:

En el cas de la cartografia de l'ICC es fa servir el servei WMS anomenat WMS/WMTS ràpids de cartografia ràster amb un rang d'escales entre 1:1.500.000 i 1:1000 (per certes zones urbanes) per a la cartografia topogràfica, i entre 1:70.000 i 1:1.500 per a l'ortofotomapa tal i com s'explica a la pàgina Detalls de les capes dels WMS/WMTS ràpids

I en el cas IGN les capes provenen de la llista de serveis que proporciona el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España IDEE i són:

En cap d’aquestes capes dels serveis WMS es menciona la data de captura ni la data d’actualització d’aquesta informació.

Para la cartografia del ICC se utiliza el servicio WMS WMS/WMTS rápidos de cartografía ráster con un rango de escalas entre 1:1.500.000 y 1:1000 (para ciertas zonas urbanas) para la cartografia topográfica, y entre 1:70.000 y 1:1.500 para el ortofotomapa tal y como se explica en la página Detalles de las capas de los WMS/WMTS rápidos en UTM

Y en el caso del IGN las capas provienen de la lista de servicios que proporciona el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España IDEE y son:

En ninguna de estas capas de los servicios WMS se menciona la fecha de captura ni la fecha de actualización de esta información.

Base maps for ICC cartography are obtained from the WMS service Quick WMS/WMTS of raster cartography with a scale range from 1:1.500.000 to 1:1000 (for certain urban zones) for the topographic maps, and from 1:70.000 to 1:1.500 for the orthophotomap as explained in Details of layers on the quick WMS/WMTS in UTM

AS for IGN maps the layers come from the list of services provided by Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de España IDEE and they are:

None of these layers of the WMS services carries no information about the date of acquisition nor the date of updating of the underlaying information.