Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup III - 11. Zones subjectes a ordenació a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació

Grup III - 11. Zones subjectes a ordenació a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació

Zones gestionades, reglamentades o utilitzades per a l’elaboració d’informes per a organismes internacionals, europeus, nacionals, regionals i locals. S’inclouran abocadors, zones restringides al voltant de llocs d’extracció d’aigua potable, zones sensibles als nitrats, rutes marítimes o per grans vies navegables reglamentades, zones d’abocament, zones de restricció de soroll, zones de prospecció o extracció minera, demarcacions hidrogràfiques, les corresponents unitats de notificació i plans d’ordenació de zones costaneres.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

PLANS DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I FERTILITZACIÓ NITROGENADA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31101

DENOMINACIÓ

Plans de gestió de les dejeccions ramaderes i fertilització nitrogenada

DESCRIPCIÓ

Plans que recullen la informació necessària per assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins, fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, compost, fertilitzants amb nitrogen mineral, etc.) per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries. Inclou dades sobre el volum, el tractament i la destinació de les dejeccions.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Agricultura i Ramaderia

ACCÉS A LES DADES

 

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

ZONES VULNERABLES EN RELACIÓ AMB LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS PROCEDENTS DE FONTS AGRÀRIES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31102

DENOMINACIÓ

Zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries

DESCRIPCIÓ

Programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes i de regulació dels procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats en tot l'àmbit de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Agricultura i Ramaderia

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons publicació de canvis al DOGC

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

MAPES DE CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL TERRITORI


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31103

DENOMINACIÓ

Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori

DESCRIPCIÓ

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) són  una eina que permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 5 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA (MCA). MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL (MES)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31104

DENOMINACIÓ

Mapes de capacitat acústica (MCA). Mapes estratègics de soroll (MES)

DESCRIPCIÓ

D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima MAC: 10 anys

Periodicitat màxima MES: 5 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Qualitat Ambiental

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, DXF i SHP)
  • Data de la informació: 2009
  • Data de publicació: 2009

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

MAPA DE LA PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31105

DENOMINACIÓ

Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa

DESCRIPCIÓ

Elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.
El Mapa contempla quatre zones de protecció atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Qualitat Ambiental

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, DXF i SHP)
  • Data de la informació: desembre de 2007
  • Data de publicació: desembre de 2007
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

PERÍMETRES DELS DIPÒSITS CONTROLATS DE RESIDUS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31106

DENOMINACIÓ

Perímetres dels dipòsits controlats de residus

DESCRIPCIÓ

Límit del recinte que ocupa el dipòsit controlat de residus municipals, industrials o de runes.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència de residus de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

No públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

DENOMINACIONS D'ORIGEN


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31107

DENOMINACIÓ

Denominacions d'origen

DESCRIPCIÓ

Informació relacionada amb els diversos distintius d'origen i qualitat agroalimentària: denominacions d'origen de vins, denominacions geogràfiques (DG), denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juliol de 2012
  • Data de publicació: juliol de 2012

 

AQÜÍFERS PROTEGITS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31108

DENOMINACIÓ

Aqüífers protegits

DESCRIPCIÓ

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons publicació de canvis al DOGC

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: 2013
  • Data de publicació: 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2013
  • Data de publicació: 2015
 • Visor Global Aqüífer Control
  • Data de la informació: 2013
  • Data de publicació: 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 1999

 

PLANS DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31109

DENOMINACIÓ

Plans de restauració ambiental

DESCRIPCIÓ

Plans de restauració i protecció del medi afectat per activitats extractives. Inclou també: activitats extractives, actives, abandonades, d'àrids en domini públic hidràulic i denúncies.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Qualitat Ambiental

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: febrer de 2014
  • Data de publicació: febrer de 2014
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

INVENTARI DE SÒLS CONTAMINATS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31110

DENOMINACIÓ

Inventari de sòls contaminats

DESCRIPCIÓ

Inventari del sòl, subsòl o les restes d'edificació que, a causa d'activitats humanes, contenen contaminants en concentracions superiors a les que els són pròpies i comporten un risc real o potencial per a la salut pública o per als sistemes naturals.
L'Inventari és l'instrument necessari per a l'establiment de prioritats d'actuació segons els risc associat a cada cas.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència de Residus de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

PARTITS JUDICIALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31111

DENOMINACIÓ

Partits judicials

DESCRIPCIÓ

Cadascuna de les divisions territorials que estableix l'administració de justícia, habitualment integrades per un o més d'un municipi d'una mateixa província, on hi té la seu el cap de partit o capital amb un o més d'un jutjat de primera instància i instrucció, amb jurisdicció sobre tota la divisió territorial esmentada.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Justícia

ENTITAT RESPONSABLE

Departament de Justícia

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

ÀREES BÀSIQUES DE SALUT


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31112

DENOMINACIÓ

Àrees bàsiques de salut

DESCRIPCIÓ

És la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit rural.
La seva delimitació es determina en funció de factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d’instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l’ordenació territorial de Catalunya i en funció de l'accessibilitat de la població als serveis i de l'eficiència en l'organització dels recursos sanitaris.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Salut

ENTITAT RESPONSABLE

Departament de Salut

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament de Salut

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
ÀMBITS D'ESCOLARITZACIÓ


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31113

DENOMINACIÓ

Àmbits d'escolarització

DESCRIPCIÓ

Àrea d'adscripció a un centre educatiu d'un domicili determinat. Àrea de proximitat al centre, àrea territorial de proximitat (Consorci BCN).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Ensenyament

ENTITAT RESPONSABLE

Departament d'Ensenyament

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Ensenyament

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

ÀREES DE GESTIÓ CINEGÈTICA I PESCA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31114

DENOMINACIÓ

Àrees de gestió cinegètica i pesca

DESCRIPCIÓ

Límits de les diferents figures territorials que es deriven de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça i que es classifiquen com de règim especial (v.6). Límits de refugis de pesca i de zones de pesca controlada.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons publicació de canvis al DOGC

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP i KMZ)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Dades obertes
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor Caça i pesca continental
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -

 • De producte
  • Data de l'especificació: setembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: novembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

ÀREES BÀSIQUES POLICIALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31115

DENOMINACIÓ

Àrees bàsiques policials

DESCRIPCIÓ

Unitats territorials de serveis policials bàsics, formades per una o més comisaries.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

DG Policia

ACCÉS A LES DADES

No públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Interior

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juliol de 2014
  • Data de publicació: juliol de 2014


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D