Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   PCC  >   Marc legal i documentació

Marc legal i documentació

Pla Cartogràfic de Catalunya

 • Decret i Annex 1 

  Decret i bases generals d'actuació

 • Annex 2: actualització aprovada per acord de la C4 del 12/12/13 
 • Correcció d'errades als Annexs 1 i 2 
 • Annex 3 

  Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat

 • Annex 4 

  Característiques bàsiques d'organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d'Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

 • Annex 5 

  Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i determinació de les seves línies de millora

 • Annex 6 

  Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats, i també de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic

 • Annex 7 

  Relació d'ens locals i, si escau, d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya, amb una estimació de la tipologia i el grau d'activitat i dels recursos que s'hi inverteixen

 • Annex 8 

  Altres estudis

 

Estudis previs al Pla Cartogràfic de Catalunya


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D