Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 6. Serveis d'utilitat pública i estatals

Grup III - 6. Serveis d'utilitat pública i estatals

Inclou instal·lacions d’utilitat pública de clavegueram, gestió de residus, subministrament d’energia i subministrament d’aigua, així com serveis estatals administratius i socials tals com administracions públiques, llocs de protecció civil, escoles i hospitals.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30601

DENOMINACIÓ

Xarxa de telecomunicacions

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques de la xarxa de telecomunicacions. Inclou:
- Cobertura del servei de banda ampla rural.
- Cobertura del servei d'FM.
- Cobertura del servei de TDT (televisió digital terrestre).
- Centres emissors de TV (televisió analògica).
-  Inventari xarxa de fibra òptica .

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30602

DENOMINACIÓ

Xarxa d'abastament d'aigua

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques  de la xarxa d'abastament d'aigua. Inclou:
- Infraestructura de la xarxa d'abastament en alta. Els sistemes d'abastament inclouen les cobertures de captacions subterrànies i superficials, bombaments, dipòsits, desinfeccions, estacions de tractament d'aigua potable i conduccions.
- Instal·lacions d'utilitat pública de subministrament d'aigua.
- Xarxes locals.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

No públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Sota petició

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Diputació de Barcelona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Sota petició


 • ISO 19115
  • Data de la metadada: 2014
  • Data de publicació: 2014

 

XARXA D'OLEODUCTES I GASODUCTES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30603

DENOMINACIÓ

Xarxa d'oleoductes i gasoductes

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques de la xarxa d'oleoductes i gasoductes. Inclou:
- Xarxa de distribució.
- Àrees extractives i d'emmagatzematge.
- Infraestructures energètiques.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

DG Energia, Mines i Seguretat Industrial

ACCÉS A LES DADES

No públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

XARXA DE SANEJAMENT


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30604

DENOMINACIÓ

Xarxa de sanejament

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques de la xarxa de sanejament. Inclou:
- El sistema públic de sanejament en alta: conjunt de béns de domini públic constituït per
l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris
submarins i els col·lectors en alta associats.
- El sistema públic de sanejament en baixa: conjunt de béns de domini públic constituït per la
xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la
normativa de règim local, són de competència del municipi.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, pefil IDEC i ISO 19115

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Sota petició

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Diputació de Barcelona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Sota petició


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2007
 • ISO 19115
  • Data de la metadada: 2014

 

XARXA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30605

DENOMINACIÓ

Xarxa de línies elèctriques

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques de la xarxa d'alta tensió. Inclou les instal·lacions destinades a la producció, el transport i la distribució de l'energia.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

DG Energia, Mines i Seguretat Industrial

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

XARXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I RESIDUS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30606

DENOMINACIÓ

Xarxa de recollida d'escombraries i residus

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques de la xarxa de recollida d'escombreries i residus. Inclou:
- Instal·lacions per al tractament i emmagatzematge de residus.
- Àrees de descàrrega de residus.
- Àrees de residus no controlats.
- Àrees de recollides de residus minerals.
- Distribució de contenidors.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència de Residus de Catalunya

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència de Residus de Catalunya: Gestors de residus municipals

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: desembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: desembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2011
  • Data de publicació: gener de 2011

 

BASE DE DADES D'ORGANISMES I EQUIPAMENTS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30607

DENOMINACIÓ

Base de dades d'organismes i equipaments

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques dels equipaments i serveis d'utilitat pública de l'administració. Inclou:
1. Base de dades d'organismes de la AGC, AGE i ALC.
2. Base de dades d'equipaments i associacions culturals.
3. Base de dades de centres docents.
4. Base de dades de centres sanitaris.
5. Base de dades de centres esportius.
6. Base de dades d'equipamens de turisme i lleure.
7. Equipaments d'ús públic dels parcs naturals.
8. Equipaments d'educació ambiental.
9. Cases forestals. 
10. Centres de recollida d'animals abandonats.
11. Equipaments municipals.
12. Telecentres.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Presidència

ENTITAT RESPONSABLE

DG Atenció Ciutadana i Difusió

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

Cases forestals:

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadadesCases forestals:

 • De producte
  • Data de l'especificació: juliol de 2014
  • Data de publicació: juliol de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: març de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: maig de 2015
  • Data de publicació: maig de 2015

 

INVENTARI DEL MOBILIARI URBÀ D'UTILITAT PÚBLICA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30608

DENOMINACIÓ

Inventari del mobiliari urbà d'utilitat pública

DESCRIPCIÓ

Base de dades que recull la situació i les característiques dels elements prefabricats o d'obra situats a l'espai públic i que tenen com a objectiu donar suport funcional a algun dels serveis d'utilitat pública (embornals, fonts públiques, bancs, papereres, fanals, etc).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

 

ENTITAT RESPONSABLE

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

BASE DE DADES D'EQUIPAMENTS COMERCIALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30609

DENOMINACIÓ

Base de dades d'equipaments comercials

DESCRIPCIÓ

Base de dades que inclou un cens de tots els establiments comercials de Catalunya (sense restricció de superfície), mercats municipals i fires, amb l'objectiu de gestionar i regular el sector. Inclou la delimitació de les trames urbanes consolidades.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

DG Comerç

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Empresa i Ocupació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D