Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geoinformació digital  >   Serveis en línia (Geoserveis)  >   Servei WPS de Transformació de coordenades

Servei WPS de Transformació de coordenades

Servei per aplicar canvis de sistema de coordenades en l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Aquest servei permet aplicar diferents canvis de sistema de coordenades i/o referència, dins l’àmbit geogràfic de Catalunya. Així doncs, es pot aplicar el canvi de sistema de referència entre ED50 i ETRS89 o WGS84, al mateix temps que es poden expressar els valors en coordenades geogràfiques, en la projecció UTM (fus 31 i hemisferi N) o en la projecció Pseudo-Mercator (per al cas del sistema de referència WGS84, usat per GoogleMaps).

Característiques tècniques d’aquest servei:

  • OGC suportat: WPS 1.0.0
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, DescribeProcess, Execute

 

Valors que cal especificar en la petició:

  • inCRS: EPSG de les coordenades origen
  • outCRS: EPSG de les coordenades destí
  • X: Coordenada UTMx o xE
  • Y: Coordenada UTMy o yN

URL servei:

http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?

 

Capacitats del servei:

http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?service=wps&request=getcapabilities

 

Descripció del servei:

http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?service=WPS&request=DescribeProcess&version=1.0.0&Identifier=Tool

 

 Exemple de petició:

 http://geoserveis.icc.cat/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer

<wps:Execute service="WPS" version="1.0.0" xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0"
xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wps/1.0.0/wpsExecute_request.xsd">

       <ows:Identifier>Tool</ows:Identifier>

       <wps:DataInputs>

             <wps:Input>

                    <ows:Identifier>inCRS</ows:Identifier>

                    <wps:Data>

                           <wps:LiteralData>25831</wps:LiteralData>

                    </wps:Data>

             </wps:Input>

             <wps:Input>

                    <ows:Identifier>outCRS</ows:Identifier>

                    <wps:Data>

                           <wps:LiteralData>3857</wps:LiteralData>

                    </wps:Data>

             </wps:Input>

             <wps:Input>

                    <ows:Identifier>x</ows:Identifier>

                    <wps:Data>

                           <wps:LiteralData>400000</wps:LiteralData>

                    </wps:Data>

             </wps:Input>

             <wps:Input>

                    <ows:Identifier>y</ows:Identifier>

                    <wps:Data>

                           <wps:LiteralData>4600000</wps:LiteralData>

                    </wps:Data>

             </wps:Input>

       </wps:DataInputs>

       <wps:ResponseForm>

             <wps:ResponseDocument wps:lineage="false" storeExecuteResponse="true" status="false">

                    <wps:Output asReference="false">

                           <ows:Identifier>Coord_X</ows:Identifier>

                    </wps:Output>

                    <wps:Output asReference="false">

                           <ows:Identifier>Coord_Y</ows:Identifier>

                    </wps:Output>

                    <wps:Output asReference="false">

                           <ows:Identifier>MsgError</ows:Identifier>

                    </wps:Output>

             </wps:ResponseDocument>

       </wps:ResponseForm>

</wps:Execute>
 

 

 Resposta:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<wps:ExecuteResponse version="1.0.0" service="WPS" xml:lang="en-US" serviceInstance="http://geoserveis.icc.cat,
84.88.72.28/arcgis/services/wps/IcgcTransfCoord/GPServer/WPSServer?request=getcapabilities&service=WPS&version=1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wps/1.0.0 http://schemas.opengis.net/wps/1.0.0/wpsExecute_response.xsd"
xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

 

<wps:Process wps:processVersion="1">

              <ows:Identifier>Tool</ows:Identifier>

              <ows:Title>WPSTransfCoordenades</ows:Title>

              <ows:Abstract />

</wps:Process>

<wps:Status creationTime="2014-06-25T15:46:22">

             <wps:ProcessSucceeded />

</wps:Status>

<wps:ProcessOutputs>

             <wps:Output>

                             <ows:Identifier>Coord_X</ows:Identifier>

                             <ows:Title>Coord_X</ows:Title>

                             <wps:Data>

                                        <wps:LiteralData>200490.156</wps:LiteralData>

                             </wps:Data>

             </wps:Output>

             <wps:Output>

                            <ows:Identifier>Coord_Y</ows:Identifier>

                            <ows:Title>Coord_Y</ows:Title>

                            <wps:Data>

                            <wps:LiteralData>5093125.984</wps:LiteralData>

                            </wps:Data>

             </wps:Output>

            <wps:Output>

                           <ows:Identifier>MsgError</ows:Identifier>

                           <ows:Title>MsgError</ows:Title>

                           <wps:Data>

                                      <wps:LiteralData />

                           </wps:Data>

             </wps:Output>

 </wps:ProcessOutputs>

</wps:ExecuteResponse>

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral