Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geoinformació digital  >   Serveis en línia (Geoserveis)  >   Servei de transformació de coordenades

Servei de transformació de coordenades

Aquest servei permet aplicar diferents canvis de sistema de coordenades i/o referència, dins l’àmbit geogràfic de Catalunya. Així doncs, es pot aplicar el canvi de sistema de referència entre ED50 i ETRS89 o WGS84, al mateix temps que es poden expressar els valors en coordenades geogràfiques, en la projecció UTM (fus 31 i hemisferi N) o en la projecció Pseudo-Mercator (per al cas del sistema de referència WGS84, usat per GoogleMaps).

Característiques tècniques del servei:

  • Servei d’accés via peticions HTTP i format d’intercanvi de dades JSON. És públic.
  • EPSG suportats: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 4326, 3857

URL: http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?

Paràmetres (petició HTTP GET):

  • inSR: EPSG de les coordenades origen
  • outSR: EPSG de les coordenades destí
  • x: coordenada UTMx o xE
  • y: coordenada UTMy o yN
  • jsonp: paràmetre opcional per fer crides Json entre dominis diferents. Per crides de fora del domini http://www.icc.cat cal utilitzar JSONP per evitar problemes de crossdomain entre servidors.

Crides JSON (dins del domini www.icc.cat)

Format de resposta (JSON): {"geometries":[{"x":"coordenada UTM X o longitud","y":"coordenada UTM Y o latitud"}]}

Exemple de petició (JSON):

http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?inSR=23031&outSR=4230&x=400000&y=4600000&format=json

Exemple de resposta (JSON):

{"geometries":[{"x":"1.801101826","y":"41.544685636"}]}

Crides JSONP (fora del domini www.icc.cat)

Format de resposta (JSONP): delicious_callbacks[id]({"geometries":[{"x":"coordenada UTM X o longitud","y":"coordenada UTM Y o latitud"}]})

Exemple de petició (JSONP):

http://www.icc.cat/servGeoCalc/calculadores?inSR=23031&outSR=4230&x=400000&y=4600000&format=json&jsonp=delicious_callbacks[1387350666560]

Exemple de resposta (JSONP):

delicious_callbacks[1387350666560]({"geometries":[{"x":"1.801101826","y":"41.544685636"}]})

Exemple

Cliqueu aquí per a tenir accés a l’aplicatiu client exemple que utilitza aquest servei amb Jsonp.


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral